حمل مواد مخدر

مجازات حمل مواد مخدر
مجازات حمل مواد مخدر ، با توجه به نوع و مقدار مواد مخدر، متفاوت است. حکم جرم حمل تریاک یا سایر مواد سنتی، از 1 تا 50 گرم، تا 300 هزار تومان جزای نقدی و تا 50 ضربه شلاق است. در بیش از 50 و تا 500 گرم، از 500 هزار تا 1 میلیون و 500 هزار تومان، جزای نقدی و از 10 تا 74 ضربه شلاق خواهد بود. مجازات حمل مواد مخدر بیش از 5 کیلو، 5 تا 10 سال حبس، از 6 تا 20 میلیون تومان جزای نقدی، 50 تا 74 ضربه شلاق و مصادره اموال ناشی از جرم، خواهد بود.
جرایم مرتبط با مواد مخدر، در سال های اخیر، رواج زیادی یافته که به دلیل آثار سوء اجتماعی و فردی فراوانش، همواره مذموم بوده است. از جمله این جرایم، می توان به حمل مواد مخدر، تولید و صادرات و واردات مواد مخدر، قاچاق مواد مخدر و سایر موارد مندرج در قانون مجازات اسلامی و قانون مبارزه با مواد مخدر، اشاره کرد.


به همین دلیل، قانون گذار، همواره سعی بر آن داشته که برای این دسته از اعمال مجرمانه، مجازات های کافی و بازدارنده ای تعیین کند. از جمله مواردی که قانون گذار، برای آن، مجازات سنگینی در نظر گرفته است، مساله حمل و جابجایی مواد مخدر، در مقادیر جزئی یا کلی می باشد. مرتکبین این جرم، حتی برای حمل یک گرم مواد مخدر، مجازات سنگینی را متحمل خواهند شد.
از این رو، در این مقاله، به بررسی مجازات حمل مواد مخدر در سال ۱۴۰۰، از یک تا پنجاه گرم، مجازات حمل مواد مخدر بیش از پنجاه گرم تا پانصد گرم، مجازات حمل مواد مخدر بیش از پانصد گرم تا پنج کیلوگرم و بیش از پنج کیلوگرم تا بیست کیلو گرم، بیش از بیست کیلو گرم تا صد کیلو گرم و بیش از صد کیلو گرم می پردازیم. چنانچه پیرامون حکم جرم حمل یک کیلو بیشتر تریاک یا سایر مواد مخدر سنتی، سوالاتی دارید، با ما همراه باشید.
مجازات حمل مواد مخدر از یک تا پنجاه گرم
همانگونه که حمل و نگهداری مشروبات الکلی و یا خرید و فروش آن، جرم بوده، حمل مواد مخدر و جرایم مرتبط با این موضوع نیز جرم می باشد و قانون گذار، در قانون مجازات اسلامی و قانون مبارزه با مواد مخدر، مجازات های سنگینی را برای متکبین جرم حمل مواد مخدر، در نظر گرفته است. مجازات حمل مواد مخدر، بسته به میزان مواد حمل شده، می تواند، حبس، شلاق، جزای نقدی و مصادره اموال ناشی از جرم باشد. در این قسمت، قصد داریم، در خصوص مجازات حمل مواد مخدر از یک تا پنجاه گرم صحبت کنیم.

برای اطلاع از مجازات حمل مواد مخدر در سال ۱۴۰۰ از یک تا پنجاه گرم، باید به قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، مراجعه کرد. بر اساس تبصره یک ماده 5 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، مصوب 1367، مجازات حمل مواد مخدر به میزان یک تا پنجاه گرم، به شرح زیر است:
جزای نقدی: تا سه میلیون ریال
شلاق: تا پنجاه ضربه شلاق
پس از توضیح مجازات حمل مواد مخدر در سال ۱۴۰۰، تا مقدار 50 گرم، در ادامه، به توضیح حکم جرم حمل یک کیلو بیشتر تریاک یا سایر مواد مخدر سنتی، در مقادیر مختلف، خواهیم پرداخت.

مجازات حمل مواد مخدر بیش از پنجاه گرم تا پانصد گرم
در قسمت قبل، در خصوص مجازات حمل مواد مخدر در سال 1400 برای مقدار یک تا پنجاه گرم، توضیح دادیم و گفتیم که مجازات حمل مواد مخدر در سال ۱۴۰۰ ، برای این میزان، صرفا جزای نقدی و شلاق است و قانون گذار، برای مرتکبین آن، مجازات حبس را در نظر نگرفته است. در این قسمت، قصد داریم، در خصوص مجازات حمل مواد مخدر بیش از پنجاه گرم تا پانصد گرم صحبت کنیم.

برای اطلاع از مجازات حمل مواد مخدر در سال ۱۴۰۰ در مقدار بیش از پنجاه گرم تا پانصد گرم، باید به قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، مراجعه کرد. بر اساس تبصره دو ماده 5 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، مجازات حمل مواد مخدر بیش از پنجاه گرم تا پانصد گرم، به شرح زیر است:
جزای نقدی از 5 میلیون ریال تا 15 میلیون ریال
شلاق از 10 تا 74 ضربه
همانطور که می بینیم، در حمل مواد مخدر تا پانصد گرم نیز مجازات حبس، وجود ندارد.

مجازات حمل مواد مخدر بیش از پانصد گرم تا پنج کیلوگرم
در ادامه بررسی مجازات حمل مواد مخدر در سال ۱۴۰۰، بر اساس قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، قصد داریم، در خصوص مجازات حمل مواد مخدر بیش از پانصد گرم تا پنج کیلوگرم و حکم جرم حمل یک کیلو بیشتر تریاک صحبت کنیم و مجازاتی که قانون گذار، برای حمل این مقدار از مواد مخدر، پیش بینی کرده است را بگوییم. شایان ذکر است، صرف حمل مواد مخدر، برای تحقق این جرم، کافی است و مصرف کننده بودن یا نبودن فرد، تاثیری در آن، نخواهد داشت.

همانند سایر مقادیر، برای اطلاع از میزان مجازات حمل مواد مخدر در سال 1400، به مقدار بیش از 500 گرم تا 5 کیلو گرم و برای اطلاع از حکم جرم حمل یک کیلو بیشتر تریاک نیز باید به ماده 4 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، رجوع کرد؛ بر اساس این قانون، مجازات حمل مواد مخدر بیش از 500 گرم تا 5 کیلو گرم، به شرح زیر می باشد:
جزای نقدی از 15میلیون ریال تا 60 میلیون ریال
شلاق از40 تا 74 ضربه
حبس از 2 تا 5 سال
بر خلاف مقادیر کمتر از 500 گرم، مجازات حبس، در مقادیر بیش از 500 گرم و در حکم جرم حمل یک کیلو بیشتر تریاک، وجود دارد و جزو مجازات های اصلی می باشد.

مجازات حمل مواد مخدر بیش از پنج کیلوگرم تا بیست کیلوگرم
در قسمت های قبل، در خصوص مجازات حمل مواد مخدر در سال ۱۴۰۰، در مقادیر 1 تا 50 گرم، بیش از 50 تا 500 گرم و بیش از 500 گرم تا 5 کیلوگرم، توضیح دادیم و گفتیم که مجازات حبس، صرفا در حمل بیش از 500 گرم تا 5 کیلوگرم، وجود خواهد داشت. در این قسمت، قصد داریم، درباره مجازات حمل مواد مخدر نظیر تریاک، در بیش از پنج کیلوگرم تا بیست کیلوگرم صحبت کنیم و میزان مجازات آن را بر اساس قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر بگوییم. بر اساس این قانون، مجازات حمل مواد مخدر بیش از 5 کیلو گرم تا 20 کیلو گرم، به شرح زیر است:
شصت تا دویست میلیون ريال جریمه نقدی
پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق
پنج تا ده سال حبس
مصادره اموال ناشی از جرم، به جای جریمه نقدی: در صورت تکرار جرم حمل مواد مخدر نظیر تریاک، به میزان بیش از پنج کیلوگرم تا بیست کیلوگرم، برای مرتبه دوم
اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم: در صورت تکرار جرم، برای بار سوم
پس از توضیح در خصوص مجازات حمل مواد مخدر بیش از 5 کیلو گرم تا 20 کیلوگرم، در ادامه به بررسی مجازات حمل مواد مخدر در سال 1400 در مقدار بیش از بیست کیلو گرم خواهیم پرداخت.

مجازات حمل مواد مخدر بیش از بیست کیلوگرم تا یکصد کیلوگرم
در قسمت قبل، مجازات حمل مواد مخدر در سال 1400، در بیش از 5 کیلو گرم تا 20 کیلو گرم را توضیح دادیم و گفتیم که قانون گذار، برای ارتکاب این جرم، در مرتبه دوم، مصادره اموال و در مرتبه سوم، مجازات اعدام را پیش بینی کرده است. در این قسمت، قصد داریم، مجازات حمل مواد مخدر بیش از 20 کیلو گرم تا 100 کیلو گرم را بگوییم.
بر اساس قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، مجازات جرم حمل مواد مخدر نظیر تریاک، در مقادیر بیش از بیست کیلوگرم تا یکصد کیلوگرم، همان مجازات حمل مواد مخدر بیش از پنج کیلوگرم تا بیست کیلوگرم، با اندکی تفاوت است و به شرح زیر می باشد:
شصت تا دویست میلیون ريال جریمه نقدی که البته، به ازای هر کیلوگرم اضافه، دو میلیون ریال، به مجازات جزای نقدی مرتکب اضافه می گردد.
پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق
پنج تا ده سال حبس
مصادره اموال ناشی از جرم و اعدام: مجازات تکرار جرم حمل مواد مخدر، در این مقدار است.
البته، شایان ذکر است، در مصادره اموال، هزینه متعارف زندگی خانواده محکوم، مصادره نخواهد شد.

مجازات حمل مواد مخدر بیش از یکصد کیلوگرم
در قسمت های قبل، مجازات حمل مواد مخدر در سال ۱۴۰۰ در مقادیر جزئی را بیان کردیم و دیدیم که قانون گذار، مجازات بسیار سنگینی را برای مرتکبین جرم حمل مواد مخدر، در نظر گرفته است. مجازات حمل مواد مخدر، در مقادیر بالای 20 کیلو گرم، در موارد تکرار، سبب اعدام فرد خواهد شد. در این قسمت، قصد داریم، در خصوص مجازات حمل مواد مخدر بیش از یکصد کیلو گرم صحبت کنیم.
برای بررسی میزان مجازات حمل مواد مخدر در سال 1400 در مقادیر بیش از یک صد کیلو گرم، باید به قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مراجعه کرد. تبصره 6 ماده 5 این قانون، مجازات حمل مواد مخدر، در صورت حمل مواد مخدر بیش از یکصد کیلوگرم را پیش بینی کرده که عبارت است از:
جزای نقدی از 15میلیون ریال تا 60 میلیون ریال، به ازای هر کیلوگرم اضافه، دو میلیون ریال، به مجازات جزای نقدی مرتکب اضافه می شود.
شلاق از40 تا 74 ضربه
حبس ابد
اعدام و مصادره اموال، در صورت تکرار جرم.
البته، همانند سایر موارد، در مصادره اموال، هزینه متعارف خانواده محکوم، استثنا خواهد شد.

نوشتن یک دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *